De twaalf dorpen en steden die op zaterdag 11 september met elkaar het UIT Festival Súdwest-Fryslân organiseren, zijn vergevorderd met hun programma’s. De lokale comités presenteerden donderdag 8 juli hun plannen in Theater Sneek. Het festival vormt de aftrap van het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân. Elke kern heeft een eigen organisatie en een unieke opzet met optredens van lokale artiesten en cultuuraanbieders die zich presenteren met hun aanbod. Het thema is ‘Yn Ferbining’. Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Oudega/Idzega/Sandfirden, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend doen mee. De opening is zaterdag 11 september om 12.45 uur in IJlst. Alle kernen zijn hierbij online aanwezig. De hele middag is er overal van alles te beleven en te doen. De activiteiten vinden soms op een centrale plek in een dorp op stad plaats, bij andere kernen zijn er routes. In een aantal dorpen en steden gaat het festival ’s avonds en zondag verder. Meermaals wordt er verbinding gemaakt met de Open Monumentendag. Voor alle leeftijdsgroepen worden activiteiten opgezet. Zo zijn senioren van harte welkom bij een speciaal dansproject, worden er hangplekken gecreëerd voor jongeren en kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd aan de hand van de kinderroute in alle dertien locaties leuke opdrachten uitvoeren. De twaalf comités blikten in Theater Sneek alvast kort vooruit.
 • Blauwhuis: rondvaart, straattheater, openluchtspel.
 • Bolsward: meer dan veertig acts in het Julianapark, met onder meer muziek, dans en theater.
 • Goënga: praamvaart, muziek, verhalenverteller, tentoonstelling van schilderijen, foto-expositie.
 • Hindeloopen: stadswandelingen, kinderactiviteiten.
 • IJlst: diverse muziekoptredens, Houtstad IJlst, optredens dansschool.
 • Kimswerd: historische wandeling met als thema ‘de andere belangrijke figuur uit het dorp’ die onder meer een elektriciteitscentrale ontwikkelde en een melkfabriek opzette.
 • Koudum: kleiatelier, kinderactiviteiten, optredens van een fanfare en jazzband, theater en poëzie.
 • Oudega/Idzega Sandfirden: Aldegeaster Puolletocht met muziek, dans, poëzie, verhalen, schilderkunst, historie en natuur, muzikale uitvoering ‘Aldegeaster Skilderijen’ met Koperguod.
 • Sneek: cultuurmarkt met kraampjes, optredens op tien binnenpodia.
 • Wommels: verhalenvertellers, routes met ook aandacht voor weidevogels.
 • Workum: vaar- en fietsroutes met muziek, poëzie en verhalenvertellers, straattheater.
 • Woudsend: routes met monumenten, kunstwerken, artiesten aan het werk, boerenmarkt, troubadours, kindertheater, muziek van onder meer koren en orkesten.
Kunst van het samenwerken
Tot vorig jaar vond het jaarlijkse UIT Festival van Súdwest-Fryslân plaats in Sneek. In 2020 is gekozen voor een gespreide opzet met op verschillende plaatsen in de gemeente cultuurroutes langs onder meer galeries en musea, vol met aanbieders en optredens. Dit culturele buffet smaakte naar meer. In 2020 deden zeven dorpen en steden mee. De overkoepelende organisatie is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Een logische combinatie volgens Wiebren Buma (directeur CKS en lid Cultuurplein Súdwest-Fryslân): “Het is voor ondernemers van groot belang om een gezond cultureel klimaat te hebben in de gemeente, want het zorgt voor reuring en genereert traffic.” Het gehele programma staat binnenkort op uitfestivalswf.nl. Kunstenaars of cultuuraanbieders kunnen zich hier nog aanmelden.
PlusNauta, producent van zakelijke bijeenkomsten uit Sneek, heeft zich als Betrokken Bedrijf verbonden aan Cultuur Kwartier Sneek (CKS). Het bedrijf van Bram Nauta is het 50ste lid van de club met ondernemingen die de stichting steunen. Daarmee is het aantal Betrokken Bedrijven sinds september vorig jaar verdubbeld. Twintig bedrijven die kunst en cultuur in de gemeente Súdwest-Fryslân een warm hart toedragen, verenigden zich bij de oprichting van CKS in 2012 in de Kring van Wel. In de huidige coronacrisis is hun steun nog waardevoller geworden. Het bezoek van de Commissaris van de Koning in Friesland, de heer drs. Arno Brok, in augustus vorig jaar vormde de aftrap voor de campagne ‘Houd cultuur levend’. Met deze campagne werd actief geacquireerd om CKS te steunen. Daarbij is een nieuwe supportclub opgericht: de Betrokken Bedrijven. “PlusNauta is betrokken bij vele bijeenkomsten in Noord-Nederland. Wij brengen al meer dan 30 jaar netwerken, kennis en initiatieven samen verder door mens en organisaties aan elkaar te verbinden. Sinds 5 jaar houden we kantoor in centrum Sneek. Dat lustrum vieren we onder andere door deze verbintenis aan te gaan”, aldus Bram Nauta. “Extra leuk dat we hiermee het aantal van Betrokken Bedrijven rond maken op 50.” CKS bestaat uit Theater Sneek, Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium en Akte2. De vier onderdelen leveren een onmisbare bijdrage aan het culturele leven in Súdwest-Fryslân. Wiebren Buma, directeur-bestuurder CKS: "Zowel bedrijven als cultuur dragen bij aan een prettig leefklimaat en maken een stad of gemeente aantrekkelijk om in te wonen. De Betrokken Bedrijven zorgen ervoor dat bijzondere culturele projecten mogelijk zijn en dat al het jonge talent in onze gemeente zich cultureel kan ontwikkelen. We zijn alle vijftig leden ontzettend dankbaar voor hun bijdrage." Overzicht van de Betrokken Bedrijven:
Corona daagt uit tot innovatie en samenwerking De vijf Friese theaters maken zich grote zorgen over de brede gevolgen die de crisis in de culturele en creatieve sector op de samenleving heeft. Verenigd in het Fries Schouwburg Overleg (FSO) is samen met de lokale overheden (provincie en gemeenten) het initiatief genomen om te zorgen dat de cultuurketen blijft functioneren, dat de verbinding met het publiek blijft bestaan en gegarandeerd is voor overmorgen. Kortom de culturele infrastructuur in Friesland te versterken. Cultuurmakers kunnen niet zonder een podium (in welke vorm dan ook) en podiumkunsten kunnen niet zonder publiek. Hier is een belangrijke rol voor de schouwburgen, maar deze kan niet afzonderlijk gedragen worden. Om die reden is er tussen vijf verschillende Friese theaters het breed gedragen Verbond ontstaan, bestaande uit De Koornbeurs Theater en Film, Stadsschouwburg De Harmonie, Posthuis Theater, Theater Sneek en Schouwburg De Lawei. Meer wendbaar en meer weerbaar Overeenkomstig met de adviezen eerder gegeven door de Raad van Cultuur ziet het Verbond een aantal transitieopgaven om meer wendbaar en meer weerbaar te worden. Hieruit voortvloeiend vraagt het Verbond een Aanjaagfonds aan dat ervoor moet zorgen dat theaters vernieuwende concepten kunnen ontwikkelen op het gebied van ruimtelijke ontwerp en productdifferentiatie. Daarnaast moet er volgens het Verbond sprake zijn van een ticketgarantiefonds. Het theater als producent en productiehuis Door zelf op te treden als producent en productiehuis leveren de podia een bijdrage aan de versterking van de hele keten en daarmee het culturele klimaat in Fryslân. Dit wordt tot uitvoering gebracht door het ontwikkelen en uitvoeren van door de podia geïnitieerde producties en festivals, het aanbieden van coaching en podia en talentontwikkeling, door de talentopleidingen naar een hoger plan te tillen, meer producties met regionale thema’s te maken en meer kleine en wendbare voorstellingen te maken voor een lokaal publiek. Een versterkte rol van cultuur in maatschappelijke opgaven Cultuur beschikt over de unieke eigenschap dat het mensen, de mienskip, verbindt. Hiermee levert cultuur een bijzondere bijdrage aan diverse maatschappelijke opgaven. Samen met sociaal maatschappelijke partners zet het Verbond zich in om onze waarde (dragers van cultuur) in te zetten voor de maatschappelijke opgaven waarvoor wij ons met elkaar gesteld zien. Dit zal moeten zorgdragen voor het tegengaan van vereenzaming, net als laaggeletterdheid en bijdragen aan een inclusieve samenleving. Dit alles wordt in samenwerking gedaan met relevante maatschappelijke partners die ook evenementen organiseren voor bijzondere doelgroepen. Een ander, meer divers gebruik van gebouwen De bestaande zalen en gebouwen zijn niet in elk scenario op de gangbare wijze bruikbaar. Het is nodig op zoek te gaan naar alternatieve vormen van ruimtegebruik en alternatieve ruimtes binnen de anderhalvemetermaatschappij. Het Verbond wil dit doen door repetitie en montageplekken voor makers en gezelschappen te bieden, hotspots te bieden voor experiment en bijzondere ontmoetingen. Daarnaast wil het een ontmoetings- en werkplek voor zzp’ers en onderwijs zijn, tezamen met een loket en ontmoetingsplek voor diverse maatschappelijke diensten alsook een festival- en ceremonie-locatie voor externe partijen. Spin-off positief voor: makers, publiek, andere podia, andere, met name niet-randstedelijke gebieden De kracht van het Verbond zit hem in het feit dat vijf losse culturele instellingen verspreid over de provincie hun handen ineenslaan en al hun expertise, faciliteiten en netwerk inzetten om de gehele keten te versterken. Vanuit dit collectieve en innovatieve perspectief wordt er geleerd en geëxperimenteerd. Hetgeen van waarde is voor de gehele sector. Maar misschien is nog wel belangrijker dat er overgedragen kan worden hoe er vanuit samenwerking en lokale mienskip tot een sterk cultuurlandschap gekomen kan worden. Juist de minder dichtbevolkte gebieden zullen zich herkennen in onze regionale aanpak. Financiële middelen Voor het uitvoeren van de Ticket Garantie en het Aanjaagfonds is er budget nodig, iets wat op dit moment nog niet is toegezegd. Dit budget zal zowel landelijk als provinciaal moeten worden toegekend. De 5 theaters willen als ‘Frysk Fieldlab’ nieuwe werkwijzen en samenwerking in de culturele sector en voor de Friese regio tot stand brengen. Hiervoor dient het Verbond een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. Vanuit provincie Fryslân en de vijf Friese gemeenten is er een adhesieverklaring vastgesteld om deze subsidieaanvraag kracht bij te zetten. Op het moment dat er budget voorhanden is zullen de theaters gezamenlijk, als het Verbond, hun concrete plannen naar buiten brengen.
Door de coronacrisis hebben we het zwaar, de cultuursector wordt hard getroffen. We zijn ons ervan bewust dat de crisis iedereen raakt. Maar we hopen dat we je de afgelopen jaren met onze voorstellingen en concerten vaak hebben weten te vermaken, ontroeren, inspireren, motiveren, weg hebben laten dromen of tot tranen toe aan het lachen hebben weten te maken. Dit willen we in de toekomst graag blijven doen. Juist in lastige tijden vormt een bezoek aan een live concert of voorstelling een lichtpuntje. We hebben de noodklok al geluid bij politiek en bedrijfsleven, maar doen nu ook een beroep op jou! Dit kun je doen door je aan ons te verbinden: word Vriend van Theater Sneek of Bolwerk Baas, of beide! Door middel van een bescheiden financiële bijdrage per seizoen, is het mogelijk om als bezoeker structureel bij te dragen aan het voortbestaan van onze podia. We hebben verschillende tegenprestaties bedacht waarmee jij je nog meer thuis voelt bij ons voor én achter de schermen. Word vriend, juist nu!

WORD VRIEND

 
“Een goede culturele infrastructuur is belangrijk voor de kwaliteit van leven in een gemeente. Als dat weg is, komt het niet meer terug.” Dit zei Arno Brok, Commissaris van de Koning in Friesland, donderdag 27 augustus tijdens een bezoek aan Cultuur Kwartier Sneek. Hij werd vergezeld door onder meer burgemeester Jannewietske de Vries, wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân en de raad van toezicht van Cultuur Kwartier Sneek. De heer Brok bezocht tussen 10.30 en 12.00 uur de gebouwen van Cultuur Kwartier Sneek in de Waterpoortstad: Theater Sneek, Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium. John Schut (manager Poppodium Bolwerk) en Wiebren Buma (directeur Cultuur Kwartier Sneek) gaven er presentaties over de consequenties van corona voor het culturele hart van Súdwest-Fryslân. Buma deed dit op het podium van een leeg Theater Sneek. Genomen maatregelen Cultuur Kwartier Sneek – met een relatief compacte staf van 84 medewerkers en ruim 160 cruciale vrijwilligers - heeft diverse maatregelen genomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo zijn alle mogelijke steunmaatregelen aangeboord, is er gesnoeid in flexibele kosten en werden tijdelijke contracten niet verlengd. Buma: “Verder hebben we onze najaarsprogrammering aangepast zodat we toch open kunnen zijn; grote namen, maar geen grote voorstellingen. Door deze maatregelen komen we uit bij een tekort van circa 105.000 euro. Dat was anders bijna 500.000 euro geweest.” Investeren in leefbare gemeente De salarissen en het beheer van de gebouwen zijn grote kostenposten. Ook het missen van horeca-inkomsten vormt een aderlating. Zonder financiële steun wordt 2021 een rampjaar voor de gehele ‘mienskip’ van Súdwest-Fryslân, vreest Buma. Mogelijk zal Cultuur Kwartier Sneek haar deuren moeten sluiten. “Bij een subsidie gaat het om een investering in een leefbare gemeente. Zo is Cultuur Kwartier Sneek zeer actief binnen het sociaal domein. We hebben bijvoorbeeld programma’s om eenzaamheid onder senioren terug te dringen, een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en Cultuur Kwartier Sneek verzorgt muziekles op veel basisscholen.” Cultuur Kwartier Sneek verdient bovendien geld voor de gemeente en de provincie, stelt Buma. “Onze bezoekers komen ook uit de kop van Noord-Holland en de Noordoostpolder. Zij combineren een avond cultuur vaak met een etentje in de buurt. Dankzij een goed cultureel klimaat is Súdwest-Fryslân ook steeds aantrekkelijker geworden als vestigingsplek voor de Randstad.” Geen bijdrage vanuit Fonds Podiumkunsten Cultuur Kwartier Sneek is sinds de oprichting in 2012 financieel gezond. “Mede dankzij een toenemend aantal bezoekers en zakelijke verhuren”, aldus Buma. Dit is veranderd met de recente cultuursubsidies van de provincie, waarbij Súdwest-Fryslân er bekaaid vanaf komt. Ook de verdeling van de noodgelden uit het Fonds Podiumkunsten gaat voorbij aan regionale culturele aanbieders. Buma: “Maar grote gezelschappen uit de Randstad moeten wel podia hebben om te kunnen spelen. Dus help ons om door deze vervelende tijd heen te komen.” Diezelfde boodschap kwam donderdag van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en zakelijke partners van Cultuur Kwartier Sneek in een videocompilatie. Ook acteur Huub Stapel en Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) richtten zich in een filmpje tot de Commissaris en de rest van het gezelschap. “Als het weg is, komt het niet meer terug” Per hoofd van de bevolking geeft Friesland van alle provincies het meeste uit aan cultuur, reageerde Brok. “Cultuur is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Wij doen al veel en proberen te zorgen voor een goede balans tussen de dorpen en steden.” Voor de toekomst van Cultuur Kwartier Sneek ziet Brok nu een verantwoordelijkheid liggen voor de gemeente. “Cultuur is het cement van de gemeenschap. Daar moet je als lokale politiek wat mee. Die moet de verantwoordelijkheid oppakken. We moeten wat we hebben opgebouwd, niet verliezen. Als dat weg is, komt het niet meer terug.” “Toptheater” Als toenmalig burgemeester van Sneek kan Brok zich de komst van Theater Sneek en Cultuur Kwartier Sneek nog goed herinneren. De kredietcrisis was in die jaren voelbaar. “Er is toen anticyclisch geïnvesteerd in cultuur. De cynici zijn gelogenstraft: Theater Sneek is een van de toptheaters in Noord-Nederland.” De Commissaris noemt de verdeling vanuit het Fonds Podiumkunsten, waarbij een regionale spreiding ontbreekt, “pijnlijk”. Commissaris wil met de gemeente om tafel om zijn ideeën te bespreken over het vinden van particuliere steun voor Cultuur Kwartier Sneek en investeringsfondsen. Noodfonds gemeente “Cultuur is heel belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente”, merkte ook wethouder Mirjam Bakker op. “Wij gaan er alles aan doen om dit in stand te houden.” De gemeente wil met een noodfonds van 1,8 miljoen euro maatschappelijke instellingen zoals Cultuur Kwartier Sneek gaan compenseren. De middelen komen uit de eigen reserves. Crowdfunding Donderdag 27 augustus is de campagne ‘Houd Cultuur Kwartier Sneek levend’ gelanceerd. Hiermee roept Cultuur Kwartier Sneek het bedrijfsleven en particulieren op om de organisatie financieel te steunen. Tijdens de wandeling van de Commissaris en de rest van het gezelschap van Poppodium Bolwerk naar Theater Sneek maakte Atrium-drumdocent Pieterklaas de Groot de penibele situatie van Cultuur Kwartier Sneek op symbolische wijze duidelijk. Al drummend ging hij te water en bijna kopje in de Kerkgracht. Dankzij de door de heer Brok toegeworpen reddingsboei liep het allemaal goed af.
Met inspirerende routes in zeker acht plekken trapt Súdwest-Fryslân zaterdag 12 september het nieuwe culturele seizoen in stijl af. Kunstenaars, musea, galeries en andere culturele aanbieders in de gemeente presenteren zich in Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Koudum, Sneek, Workum en Woudsend. Daarnaast treden er bands, orkesten, fanfares en andere gezelschappen in een intieme setting op. Het UIT Festival begint om 13.00 uur en duurt tot maximaal 18.30 uur. De eindtijd wisselt per locatie. Het UIT Festival wordt georganiseerd door Cultuurplein Súdwest-Fryslân, waar Cultuur Kwartier Sneek (CKS) deel van uitmaakt. Het festival is de opvolger van het frUIT Festival. Lokale culturele organisaties in de steden en dorpen zetten 12 september een eigen route op. Deze vormen met elkaar een grote cultuurroute door de gemeente. Mogelijk wordt de route uitgebreid met Wommels en Makkum. De lokale organisaties:
 • Centrium Commissie Koudum
 • Culturele Vereniging Goënga
 • It Heechhûs
 • BOOG Bolsward en Tsjillen
 • Gerben Rijpma Stichting, Blauwhuis
 • Stichting Cultureel Nut Workum
 • Út Sneek
 • MFC Promotie, Woudsend
De afgelopen maanden is door de leden van Cultuurplein Súdwest-Fryslân hard gewerkt aan een creatieve oplossing om de start van het culturele seizoen in coronatijd op een verantwoorde wijze te kunnen vieren. In 2019 werd het UIT Festival, dat traditiegetrouw bestaat uit optredens en een cultuurmarkt, uitgebreid met straattheater. De acht routes worden aangevuld met een deels gezamenlijk programma met (inter)nationale locatietheateracts. Daarnaast kunnen kinderen leuke en uitdagende opdrachten uitvoeren aan de hand van de Appelkaart. Meer informatie en het laatste nieuws over het UIT Festival staat op cultuurkwartier.nl/uitfestival. Hier zal ook een digitale route met acts uit heel Europa te vinden zijn. Út Sneek In Sneek zijn de plannen voor 12 september al vergevorderd. In de Waterpoortstad nemen de initiatiefnemers van het straatfestival Út Sneek de programmering voor hun rekening. Door het coronavirus kon het festival in juni niet doorgaan. Onder meer Music Alive, Accordeon Orkest Sneek, Tinto, Johan Velthuis Songs, Ex BTW, Mark & Ramon, Saxofonissimo, Saxemble, Esmee de Haan, Rein Vallinga, Snikkende Snitsers, Soundboxx, Dance Explosion en MUZT Musicalopleiding hebben zich aangemeld. Zij treden op bij onder meer de watertoren, Theater Sneek, het gemeentehuis, Markt 23 en de Koperen Kees. Diverse culturele aanbieders in Sneek, waaronder het Fries Scheepvaart Museum en de bibliotheek, openen tijdens het UIT Festival hun deuren.   Aanmelden Kleine muzikale acts (Sneek):                           via utsneek.nl Acts (in heel Súdwest-Fryslân)                         via cultuurkwartier.nl/uitfestival
In deze magere tijden voor cultuur slaan Cultuur Kwartier Sneek (CKS) en de Bonte Sneeker Avend (BSA) de handen ineen om de mienskip toch te voorzien van een wekelijkse dosis vermaak. Met de titel Kwartier TV presenteert: Keek op de week brengen ze samen een culturele soap op televisie. Woensdag 3 juni wordt de eerste aflevering uitgezonden door Omroep Súdwest. De soap bestaat uit acht afleveringen en is te zien in de avondcarrousel van de omroep. De reeks wordt ook uitgezonden via de sociale media van CKS en de BSA. Heabeltsje de Jong speelt de hoofdrol. Zij is de vaste gastvrouw van de populaire verjaardagsavonden van de BSA in Theater Sneek. De avonturen van 'Frou de Jong' in coronatijd vormen de rode draad in de soap. Zo bezoekt zij na maanden weer de kapper en brengen de bewoners van de Steenklip een serenade bij een verzorgingstehuis. De aflevering start wekelijks met een persconferentie van directeur Wiebren Buma van Cultuur Kwartier Sneek, bijgestaan door een doventolk. De 11-jarige reporter Wouter van der Werf wil alles weten over cultuur in coronatijd in Súdwest-Fryslân en houdt interviews met bekende inwoners van de gemeente. Het initiatief voor de soap komt van Hans de Lang, coördinator zakelijke dienstverlenging van CKS. De Lang is de hoofdredacteur van Kwartier TV, het productieteam van CKS. “De wil om iets voor ons publiek te doen hebben we continu gevoeld. Toen op een zeker moment veel mensen ouderwets televisie gingen kijken, wist ik welk medium we moesten kiezen. Met een sterke theatrale persoon als Heabeltsje de Jong binnen de Sneker stadsgrenzen was het idee snel geboren.” De leden van de BSA twijfelden geen moment toen ze door CKS werden benaderd. Regisseur Wiesje Jansma-De Vries: “Theater Sneek voelt als onze huiskamer en geeft ons de gelegenheid om naar buiten te treden en onze kunsten te vertonen. De coronacrisis biedt zoveel haakjes voor mooie verhalen dat de ideeën gelijk begon te stromen. Kwartier TV kreeg voor Keek op de week persoonlijke toestemming van Kees van Kooten en Wim de Bie om de titel in bruikleen te nemen.
Als de coronamaatregelen het toelaten gaan het UIT Festival en Út Sneek zaterdag 12 september hun krachten bundelen. Beide evenementen willen die dag met elkaar een mooi cultureel festival in de binnenstad van Sneek organiseren en hebben een intentieverklaring gesloten. Het festival zal de aftrap vormen van het culturele seizoen 2020-2021 in Súdwest-Fryslân. Er treden bands, orkesten, fanfares, straattheateracts en andere gezelschappen op en er komt een markt met culturele aanbieders uit de gemeente. Het festival begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De doorgang is onder voorbehoud en afhankelijk van de coronamaatregelen vanuit de Rijksoverheid. De organisatie zal vooralsnog op een creatieve manier oplossingen zoeken om de bestaande maatregelen na te leven. Wie wil deelnemen kan zich vanaf maandag 11 mei aanmelden. Voor artiesten is dit mogelijk op de website van Út Sneek: utsneek.nl. Musea, galeries, kunstenaars en andere partijen die met een kraam op de culturele markt van het UIT Festival willen staan, kunnen zich opgeven via cultuurkwartier.nl/inschrijven-uitmarkt. Aanbieders die deel willen nemen aan de Appelkaart, een kinderroute met opdrachten en miniworkshops, kunnen zich opgeven bij Akte2, het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek. Het UIT Festival is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek in samenwerking met CultuurPlein SWF, een netwerk van culturele verenigingen en instellingen in Súdwest-Fryslân. De eerste editie vond plaats in 2014 onder de titel frUITmarkt. Het evenement omvat traditiegetrouw een optredens en een culturele markt. Vorig jaar werd het festival uitgebreid met straattheater. Straatfestival Út Sneek wordt georganiseerd door Ondernemend Sneek, Kunstencentrum Atrium, csg Bogerman, JV Multimedia en Deen Design. De eerste editie was in 2012. Aan het festival doen circa duizend artiesten mee. Toen bekend werd dat de achttiende editie op zaterdag 6 juni niet door kan gaan in verband met de coronamaatregelen, ontstond bij CKS het idee om voor deze keer bij UIT Festival samen op te trekken met Út Sneek. Locaties Het UIT Festival concentreert zich ook dit jaar rond de Westersingel en de Kerkgracht waar diverse podia en een markt een plek krijgen. Daarnaast zijn er optredens op het nabijgelegen Oud Kerkhof, in Kunstencentrum Atrium en in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Út Sneek voegt hier podia in de Kleine Kerkstraat, de Marktstraat, op het Schaapmarktplein en mogelijk in de Martinikerk aan toe. Wiebren Buma, directeur CKS: “Fijn dat we de handen ineen kunnen slaan in deze bizarre tijden. De doorgang is afhankelijk van de coronamaatregelen, maar vooralsnog lijkt het erop dat we in september een uniek evenement kunnen organiseren. Met het festival gaan we niet alleen het startschot geven van het nieuwe culturele seizoen in Súdwest-Fryslân, maar kunnen we haar inwoners tegelijk trakteren op een mooi feest na een paar moeilijke maanden. Met de kennis en ervaring van Út Sneek erbij zal het een groot succes worden. Hoe meer deelnemers, hoe meer vreugd; dus we hopen op veel aanmeldingen de komende weken.” Kees Poiesz, voorzitter stichting Út Sneek: “Toen bekend werd dat Út Sneek dit jaar niet door kon gaan, was dit een enorme teleurstelling voor iedereen, zowel jong als oud. De afgelopen periode hebben we echter niet stil gezeten en gesprekken gevoerd met de organisatie van het UIT Festival. Dit heeft geresulteerd in een perfecte samenwerking. Wij vinden beiden dat de prachtige stad Sneek en de rest van Súdwest-Fryslân wel wat extra 'schwung' kan gebruiken in deze bizarre en onwezenlijke periode. Daarom dit geweldige initiatief om elkaar weer te ontmoeten en er samen een groot en onvergetelijk feest van te maken!” Meer info: https://cultuurkwartier.nl/homepage/uitfestival/
Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals vragen gezamenlijk aan bezoekers om hun tickets te behouden en zo de culturele sector te steunen. De sector heeft in gezamenlijkheid een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van OC&W en volgens de regels van de ACM. COVID-19 raakt ons allemaal, ook de culturele sector en de sport. Veel voorstellingen, festivals, wedstrijden en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast; musea en monumenten sluiten hun deuren. De verschillende brancheverenigingen slaan de handen ineen en roepen hun bezoekers op om hun ticket te bewaren tot de deuren weer opengaan: Bewaar je ticket, geniet later. Cultuur Kwartier Sneek (CKS) sluit zich aan bij deze landelijke actie. Passend aanbod De organisaties komen met passende oplossingen voor de houders van tickets. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig. Is zo’n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan krijgt de houder van het ticket digitaal tegoed ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden. Hierdoor kunnen bezoekers alsnog genieten van een vervangende voorstelling of concert. Ticketkopers worden door Cultuur Kwartier Sneek geïnformeerd over de praktische afhandeling van de tickets. Ook kunnen ticketkopers ervoor kiezen om hun ticket om te zetten in een donatie aan Cultuur Kwartier Sneek. Op een later moment wordt dit bedrag ingezet om voorstellingen en concerten aan te kunnen bieden aan het publiek van Theater Sneek en Poppodium Bolwerk. Brede steun De gezamenlijke regeling volgt de regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en krijgt onder andere steun van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Ook voor de culturele sector zijn dit uitdagende tijden. We kunnen de theaters, organisatoren, poppodia en musea helpen door naar de voorstellingen te blijven gaan, alleen later wanneer de omstandigheden het toe laten. Evenementen worden nu verplaatst. Bewaar je ticket en blijf van cultuur genieten. En kan je toch niet, vraag dan om een digitaal tegoed. Zo help je de culturele branche overeind te blijven.” Geniet later Met ‘Bewaar je ticket, geniet later’ hoopt de sector dat houders van tickets hun bezoek aan hun favoriete podium of event uitstellen. Daardoor kan de culturele sector en de sport de grote economische klap die hen treft door de coronacrisis opvangen. Dit geeft de sector de ruimte om te werken aan nieuwe evenementen in de toekomst. Niet alleen de organisatoren, artiesten en podia worden hiermee geholpen, maar juist ook de mensen achter de schermen die deze evenementen mede mogelijk maken zoals decorbouwers, technici, leveranciers, creatieven en andere werknemers en zelfstandigen in de culturele en sportsector. Cultuur Kwartier Sneek heeft er uiteraard begrip voor als houders van tickets om welke reden dan ook niet van deze regeling gebruik willen of kunnen maken; zij kunnen alsnog hun geld terugvragen. De wijze waarop de restitutie verloopt is omschreven in de ‘Regeling ticketgelden coronacrisis’ en is gerelateerd aan de datum van het evenement. Omdat het proces van verplaatsen van voorstellingen en concerten nog gaande is, wordt er op een later tijdstip contact opgenomen met de kaarthouders. Kijk voor de regeling op de websites van Theater Sneek en Poppodium Bolwerk. Meer informatie over ‘Bewaar je ticket, geniet later’ kun je vinden op bewaarjeticket.nl.

Klik hier voor een overzicht van de mededelingen omtrent het coronavirus

Update: Inmiddels is bekend geworden dat de activiteiten tot 1 juni zullen worden opgeschort. De organisatie van Cultuur Kwartier Sneek gaat zoveel mogelijk voorstellingen en evenementen van Theater Sneek en Poppodium Bolwerk die tot en met 6 april plaats zouden vinden, proberen te verplaatsen. Kaarten blijven voorlopig gewoon geldig. De organisatie doet haar uiterste best om vervangende data te vinden. In afwachting van landelijk beleid wordt er later bekeken hoe er om wordt gegaan met een eventuele retourprocedure. Lessen en cursussen die plaatsvinden in Kunstencentrum Atrium worden voorlopig ook afgelast. In navolging van het besluit van het kabinet om de basisscholen te sluiten, hebben we besloten om het cursusaanbod in het kunstencentrum tot nader order op te schorten. Dit geldt ook voor alle buitenlocaties in Súdwest-Fryslân waar het kunstencentrum actief is. Het servicepunt (voor kaarten en informatie) dat in Kunstencentrum Atrium gevestigd is, is vanaf maandag alleen nog telefonisch en per e-mail bereikbaar. We vinden dit erg vervelend voor onze leerlingen en medewerkers en we beraden ons of en hoe de geannuleerde lessen op een later tijdstip kunnen worden ingehaald.
Laatste Nieuws
Dorpen en steden presenteren plannen voor UIT Festival SWF ‘Yn Ferbining’
Cultuur Kwartier Sneek verwelkomt 50ste Betrokken Bedrijf
Mogelijkheden

Repeteren

In de kunstvak- en muzieklokalen zijn uitstekende faciliteiten om te repeteren met uw band, orkest, ensemble of groep.

Professionele kunstvakdocent

Projectbureau Akte2 biedt veel mogelijkheden voor workshops.

Lezingen en studiedagen

Binnen uw locatie geen plek om met alle personeelsleden bijeen te komen? CKS biedt hiervoor mogelijkheden.

Uitvoeringen met eigen orkest/gezelschap

Een muziek, dans, film of toneeluitvoering of voorstelling met eigen orkest/gezelschap? Wij hebben hiervoor alles in huis.

Vergaderen

Vergaderen buiten de deur was nog nooit zo sfeervol.

Teambuilding en workshops

Op zoek naar een ander soort bijeenkomst met uw personeel dan een lezing of informatiedag? Wij bieden meerdere mogelijkheden.

Jubileumfeest en bruiloften

Heeft u iets te vieren? Vier het bij ons!

Congres of seminar

Organiseer uw congres of seminar bij CKS. Verwelkom tot wel 600 gasten in een van onze 4 zalen.

Markten

Het houden van markten is erg geschikt in het Atrium. Van vijf tot 50 kramen kunnen hier worden geplaatst.

Cultuur Kwartier Sneek (CKS) beschikt over locaties die uitermate geschikt zijn voor bedrijven en particulieren waarvoor wij bijzondere ervaringen in arrangementen op maat aanbieden.

Organiseer samen met ons een seminar, congres, product-lancering, netwerkbijeenkomst, workshop, (bedrijfs)feest of andere activiteiten. CKS verzorgt het licht en geluid, de band of DJ, entertainment en de catering.

Onze locaties

Theaterstudio

Theaterstudio
25 staand | 65 zittend

Dansstudio

Dansstudio
30 personen

Van Loohuis Schildersatelier

Van Loohuis Schildersatelier
15 personen

Van Loohuis Beeldend Atelier

Van Loohuis Beeldend Atelier
20 personen

Muzieklokalen

Muzieklokalen
2>20 personen

Opnamestudio

Foyer Theater Sneek

Foyer Theater Sneek
500 personen staand | 120 zittend

Tüöttenzaal

Tüöttenzaal
600 stoelen

Rabobankzaal

Rabobankzaal
40 personen

Atrium

Atrium
750 personen staand | 100 zittend

Bolwerk Grote Zaal

Bolwerk Grote Zaal
500 personen staand | 150 zittend

Bolwerk Café

Bolwerk Café
125 personen staand | 90 zittend

Skybox Bolwerk

Skybox Bolwerk
16 zittend

Noorderkerkzaal

Noorderkerkzaal
200 zittend | 150 staand